Vállalási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Megbízás felvétele során Vállalkozó megvizsgálja a szolgáltatás vállalásának lehetőségeit.

2. Amennyiben a megbízás az adott járműtípusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától vagy a KRESZ előírásaitól eltér, Vállalkozó a megbízás végrehajtását megtagadhatja.

3. A megbízás feltételeinek elbírálására és szükséges tájékoztatás megadására a Vállalkozó munkafelvevője, vagy magasabb beosztású munkatársa jogosult.

A JÁRMŰ ÁTVÉTELE A TULAJDONOSTÓL, ÜZEMBENTARTÓTÓL

1. Amennyiben Vállalkozó rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a gépjárművet szakemberével megvizsgáltatja, aki a hiba felvételezés után meghatározza és a megrendelő lapon feltünteti a meghibásodás tényét, valamint a Megrendelő kérését.

2. Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel a megrendelő lapon a kért munkák elvégzésének a munkafelvételkor megállapítható díját és a szolgáltatás elvégzésének határidejét. A gépkocsin esetlegesen előforduló karosszériasérülésekkel együtt. Feljegyzi a km-óra állását, valamint feltünteti az üzemanyag-tank feltöltöttség állapotát is (1/4; 1/2; 3/4; 1/1) majd ezt a lapot mindketten – Megrendelő és Vállalkozó képviselője- aláírásukkal hitelesítik. Amennyiben a vállalási díj a szolgáltatás vállalásakor nem állapítható meg pontosan, Vállalkozó a várható legmagasabb – tájékoztatásul szolgáló – vállalási díj összegét közli a Megrendelővel.

3. A gépjárműben hagyott személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért Vállalkozó felelősséget nem vállal. A felelősségvállalásra technikai okok miatt nincs lehetőség. A programidőre, javításra jelentkező gépkocsikból a személyes tárgyakat a megrendelőnek előzetesen eltávolítani szükséges, mert ezek a tárgyak akadályozhatják is a javítás menetét, hozzáférhetőségi nehézségeket okozva.

4. A megrendel lap egyik példánya a megrendelőé, akinek ez egyúttal a vállalkozó részére történ gépkocsi-átadás elismervényeként is szolgál. A megrendelt munka elkészülte után a megrendelő a munkamegrendelő-lap bemutatásával – melyet tőle elvenni nem lehet – igazolja a jármű átvételének jogosságát a vállalkozónál.

5. A megrendelés alkalmával a megrendelő köteles a vállalkozó részére átadni a gépkocsival együtt annak forgalmi engedélyét és a gépkocsi kulcsait is. A megrendelőlap aláírásával a megbízó igazolja, hogy a gépkocsit jogszerűen használja, közúti forgalomba való részvételre alkalmas állapotú és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget tesz.

6. A megrendelő részére készített árajánlat 3 naptári napig érvényes. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a megrendelő a gépjárművét nem hagyja a vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább kívánja üzemeltetni. Az említett határidőn belül is megszűnik az érvényesség, ha a gépkocsiban a felvételi állapothoz képest változás következik be (pl. újabb meghibásodás, karambol, stb.).

7. Mivel a jármű átvételekor a jármű teljes műszaki állapotát átvizsgálni nem áll módunkban. (kivéve igény szerint), így az esetleges rejtett hibákért és az időszakos szervizelés elmulasztása miatt előforduló véletlenszerű meghibásodásokért például vezérmű szíj és részegységeinek a meghibásodása, elektromos berendezések meghibásodása, akkumulátormerülés, izzó kiégése, sérült szélvédő tovább repedése, stb. és ezekből adódó újabb meghibásodásokért (rádiókód elvesztése, motor meghibásodása, stb.) a műhely területén a vállalkozó felelősséget nem vállal.

AZ ÁTVETT GÉPJÁRMŰ MOZGATÁSA A TELEPHELYEN

1. Az ügyfél a gépjárművel az udvaron kialakított ügyfélparkolóig közlekedhet, saját felelősségére, a KRESZ szabályainak betartása mellett. A parkolóhelytől a műhelyig csak a megbízott szerelő, munkafelvevő – vizsgálatig, a vizsgálat során, illetve a vizsgálatot követően a vizsgált gépjárművek parkolóhelyéig mindennemű, gépjárművel történő mozgást csak a tanúsítványadó végezhet. Az átvett gépjárműveket gondosan kezeljük, védjük.

2. A szerelőműhely által végzett szerelési tevékenység közben, az általa okozott, neki felróható károkért teljes körű felelősséget vállal, mely tekintetében érvényes biztosítással rendelkezik.

A MEGRENDELT MUNKA VÉGZÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK

1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák, elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és megrendelt munkával közvetlenül összefüggésben lévő hibák, pl. megbontás vagy műszeres vizsgálat útján történ felfedezése esetén a vállalkozó azokat külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.

2. Ha a munka végzése során a vállalkozó olyan előre nem látott hibát fedez fel, mely:
a) A megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez közlekedésbiztonságot érinti-e vagy sem, illetve.
b) A felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás díja meghaladná az előzetesen meghatározott várható legmagasabb javítási költséget, akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a megrendelt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a vállalkozó csak külön megbízás alapján végezheti el, új elkészítési határidő megjelölése mellett.

3. A 2. b) pont figyelembe vételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás gépkocsi megrendelőnek történő átadásakor a vállalkozó köteles írásban közölni, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásul vételét a megrendel aláírásával köteles igazolni. A hibás gépkocsi elszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni, azonban vállalkozó ebben kérésre segítséget nyújt.

4. Amennyiben a megrendelt munka elvégzésére nem látható – a 2. pontban leírtakon kívül – egyéb ok akadályozza, azt a Megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.

5. A szolgáltatás közben okozott károkért, pl. karosszéria-sérülés, egyéb rongálódás, a vállalkozó kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni.

AZ ELKÉSZÜLT GÉPKOCSI ÁTADÁSA, SZÁMLÁZÁSA

1. A vállalkozó a gépkocsi javításának elkészültéről értesíti a megrendelőt. Amennyiben a megrendelő a gépkocsi készre-jelentésétől számított 24 órán belül a gépkocsit nem veszi át, a vállalkozó tárolási díj felszámítására jogosult. Amennyiben a megrendelő vagy megbízottja a megküldött készre-jelentés ellenére a gépkocsit 15 napon belül nem veszi át, a vállalkozó a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez.

2. A vállalkozó jogosult más vállalkozásoktól szolgáltatásokat igénybe venni és azokat közvetített szolgáltatásként a megrendelő felé, továbbszámlázni. (alvállalkozó)

3. A vállalkozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles a mindenkori jóváhagyott formátumnak megfelelő számlát adni a megrendelőnek. A számlában feltünteti
a) az elvégzett munka megnevezését,
b) a szolgáltatás díjának összegét,
c) a felhasznált anyagok tételes felsorolását, mennyiségét és értékesítési árát.

Kivétel: Ha munkalap is készül a javításról. Ebben az esetben a munkalapon kel feltüntetni az elvégzett munka megnevezését, a felhasznált anyagok tételes felsorolását, mennyiségét és értékesítési árát, díjtételeket, rezsiórabéreket, stb.

4. A számlában feltüntetett díjtételek az érvényes rezsióradíjak, egyéb vonatkozó jogszabályok alapján vannak meghatározva. Az érvényes rezsióradíjakat a munkafelvételen kifüggesztett tájékoztató tartalmazza.

5. A javítás során lecserélt alkatrészek a megrendelő tulajdonát képezik. (kivéve a garanciális ügyintézéssel végzett javítások esetén) A megrendelőnek nyilatkoznia kell arról, hogy ezekre igényt tart. Amennyiben nem kéri a lecserélt alkatrészeket, úgy a vállalkozó intézkedik a lecserélt alkatrészek megsemmisítésről.

A SZOLGÁLTATÁSSAL SZEMBENI PANASZOK INTÉZÉSE

1. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtenni. A javítás helyszínén erre a célra a Vásárlók könyve nyomtatvány használatos. Az ebbe bejegyzett panaszokhoz a számlát is be kell mutatni.

2. A téves hibafeltárás alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését a megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.

3. A megrendelő a vállalkozó ügyfélszolgálati helyiségében kifüggesztett jótállási feltételek alapján a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti
a) a hibásan vagy hiányosan végzett munka kijavítását,
b) az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.

4. A kijavítandó gépjármű beszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni.

5. A vállalkozó jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget.

6. Vállalkozó a megrendelő kifogásait lehetőleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó rendelkezésnek megfelelően köteles azt rendezni.

7. Amennyiben a reklamáció okát a megrendelő által elfogadott határidőn belül a vállalkozó alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja, és újabb egyeztetett határidőt ad.

8. A szolgáltatás akkor tekinthető nem megfelelőnek, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja.

9. Nem tekinthető nem megfelelőnek a szolgáltatás, ha a vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafeltárás alkalmával nem volt megállapítható, és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a vállalkozónál nem rendeli meg.

10. A 8. és 9. pontban meghatározott alapelvek figyelembe vételével a panasz kivizsgálása az alábbi módszer szerint történik:
a) a munkavégzés mennyiben szolgálta a munka vállalására vonatkozó bizonylatokban (megrendelésben) rögzített és a megrendel tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását.
b) a jármű megbontása és javítása során előállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafeltárás során nem jelentkezett, és erről a megrendelő kapott-e tájékoztatást?
c) a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a javításhoz felhasznált és leszámlázott alkatrészek és anyagok szükségszerűsége?
d) a műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása, és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek?
e) a jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés-, ill. a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell az erőátviteli szerkezetek és jelzőberendezések működképességét, a külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellemző menettulajdonságokat.

11. Amennyiben a panasztevő a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy számára a vállalkozónak azt lehetővé kell tenni.

12. A vizsgálat eredményéről a vállalkozó a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz fel, ahol mindkét fél közli a vizsgálat megtörténte utáni észrevételeit. Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát a vállalkozó köteles a panaszt továbbiakban elbíráló külső szerv (a Fővárosi Közlekedési Felügyelet) részére eljuttatni.

13. A szolgáltatás minőségével, különösen a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel a megrendelő és a vállalkozó között, akkor a vállalkozó köteles 3 napon belül a telephelye szerint illetékes szakigazgatási szerv szakvéleményét kikérni. A minőségvizsgáló szervezet köteles a vizsgálatot soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül elvégezni. Biztosítani kell továbbá, hogy a vállalkozó képviselője a vizsgálaton jelen lehessen. A vizsgálatot végző szerv tájékoztatja a vállalkozót arról, hogy a vizsgálatot, a szolgáltatást végző telephelyén, vagy a műszaki vizsgálóállomáson végzi-e el.

14. Lényeges műszaki kérdésnek a következők tekinthetők:
a) a jármű fő- és részegységein javítást vagy beszabályozást végeznek, és ennek ellenére a működésben a javítás előtti állapothoz képest az elvárható mértékű javulás nem, vagy esetleges romlás következett be, illetőleg a javítással összefüggésbe hozható újabb hiba állt el.
b) a sérült vagy elhasználódott járművek kocsiszekrényén végzett javítások után a jármű főbb gépészeti egységeinek (motor, futóművek, kormány, hordozó szerkezetek, önhordó karosszéria vagy alváz) felfüggesztési pontjai a gyári előírásokban megengedett tűréshatárokon kívülre esnek, továbbá az ajtók, ablakok zárása nem megfelel, az utas- vagy csomagtér beázik.

15. A minőségi kifogás elbírálására a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a KTI csak akkor vehető igénybe, ha a javítást végző műhely vagy területi műszaki vizsgálóállomás  feltételi körülményei a felek között felmerül vita eldöntéséhez nem megfelelőek, mert objektív szakvélemény kialakításához laboratóriumi feltételek szükségesek (anyaghibából eredő kifogások). E két minőségvizsgáló szerv igénybe vétele csak a Fővárosi Közlekedési Felügyelet javaslata alapján történhet.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. A jótállás időtartama átadástól számítva 3 hónap, vagy 2000 kilométer.

2. A jótállás időtartama a szolgáltatás igénybevétele után, a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadástól, a kiállított számla keltétől számítandó.

3. A megrendelő a jótállási igényét a szolgáltatás alkalmával kapott számla bemutatásával, a hiba észlelése után, a jótállási időszakon belül történő írásbeli bejelentéssel érvényesítheti.

4. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha
a) az alkatrészt a megrendelő hozta,
b) a hiba természetes elhasználódás következménye,
c) természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen.
Megjegyzés az a) ponthoz:
A megrendelő által hozott alkatrészeket a vállalkozó szemrevételezéssel ellenőrzi. Amennyiben hibát nem állapít meg, az alkatrészt beszereli, de ezekre az alkatrészekre jótállást nem vállal. A megrendelő által hozott alkatrész, anyag rejtett hibája esetén a vállalkozót jótállási kötelezettség nem terheli. Hibás alkatrész beszerelését a vállalkozó nem vállalhatja.

5. A jótállás feltételeként a vállalkozó a javítással kapcsolatban műszakilag indokoltan előírhat meghatározott futásteljesítményhez kötött, gyári előírásokkal azonos, kötelező – nem díjmentes – átvizsgálást, beszabályozást, karbantartást, olajcserét, stb.

6. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha
a) a megrendelő a gépkocsira érvényes átvizsgálásokat, karbantartást egyáltalán nem, vagy nem a megadott km-határérték elérésekor végezteti el,
b) a gépkocsin a javított részt, a javítást végző vállalkozón kívül más megbontja, átalakítja, javítja,
c) a gépkocsin a javított egység megsérül, megsemmisül (elemi csapás, baleseti sérülés),
d) a gépkocsit nem a gyártó által adott kezelési utasításnak megfelelően, ill. szakszerűtlenül üzemeltették. (szakszerűtlen átalakítás, chiptuning, stb.)

7. Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha
– nem az előírt üzemanyagot, kenőanyagot használják,
– a gépkocsit nem megfelelő módon tárolják,
– a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további alkatrészek rongálódását idézi elő,
– a gépkocsit autó versenyen használják,
– a gépkocsit gépjárművezetés-oktatásra használják,
– a gépkocsit nem rendeltetésszerűen használják.

8. Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, valamint a különböző üvegféleségek, műanyag búrák, burkolatok meghibásodására, törésére, kopó alkatrészek kopására (fékbetétek, tengelykapcsolók, gumi alkatrészek, ablaktörlők, biztosíték,klímahűtő stb.)

Gyakran Ismételt Kérdések

A hibafeltárás (diagnosztika) azt a tesztsorozatot jelenti, ami több, különböző jellegű mérés során vezet el a hiba okának megtalálásához. A diagnosztika nem keverendő össze a hiba elhárításával. Hiba elhárításon azt értjük, amikor a már feltárt problémát javítással vagy alkatrészcserével orvosoljuk.

Nem. Sajnos nem minden diagnosztikai vizsgálatot tudunk 5-6 órán belül elvégezni. (Ez alól persze kivételek a várhatóan rövid időt igénybevevő megrendelések, pl: kompresszió mérés, hibatároló kiolvasás, stb.). Ha például a tesztek során a befecskendező szelepek hibájának gyanúja merül fel, azokat külső próbapadon ellenőriznünk kell. Bizonyos motorkonstrukcióknál csupán a szelepek ki, ill. beszerelése meghaladhatja a 2 órát. Hasonló probléma merülhet fel pl. szelephézag-ellenőrzésnél, ahol esetleg a motor teljes kihűlését is meg kell várnunk, ami újabb órákat emészt fel. Általánosságban az is elmondható, hogy az összetettebb felépítésű, nagyobb motorok esetében – részben a motortér zsúfoltsága miatt – a vizsgálatok időszükséglete is nagyobb.
Az előzetes telefonos egyeztetések során minden esetben megpróbáljuk megbecsülni a diagnosztika várható időszükségletét, de biztosat mondani csak a vizsgálat kezdetéről lehet, a végéről nem.
Azt is meg kell említeni, hogy az autószerelő műhely veszélyes üzem, ahol előfordul nyitott akna, néha egy-egy olajfolt, tűzveszélyes, vagy maró hatású anyag. Elkerülhetetlen a vizsgáló, összekötő kábelek jelenléte, amiken meg lehet csúszni, el lehet bennük botlani, és sajnos rálépve ezek tönkre is tudnak menni. Ez mind a vállalkozó felelőssége, illetve kockázata. Amikor nem javasoljuk, hogy az ügyfelünk végigvárja a vizsgálatot, ennek a hátterében részben ez áll. A vizsgálat / javítás lényeges pontjairól viszont készséggel készítünk fotókat, melyeket a kocsi kiadásakor bemutatunk, illetve igény esetén e-mail címre elküldünk.

A jelenleg az utakon futó autók többsége már nem arról híres, hogy egy csavarhúzó és egy villáskulcs-készlet segítségével minden elvégezhető rajtuk. Inkább hasonlíthatóak egy olyan komplex mechanikai rendszerhez (mint pl. egy erőmű), amit hasonlóan összetett számítógép-hálózat vezérel. Ritkán, de adódnak olyan hibajelenségek, amiket olyan sokféle hibaok válthat ki, hogy több kolléga és 5-6 mérőeszköz együttes alkalmazása sem elég ahhoz, hogy a végső diagnózist egy napon belül felállítsuk. Ha a hiba ráadásul csak időszakosan jelentkezik, még rosszabb a helyzet.

A másik ok, amiért egy „egyszerű” diagnosztika elhúzódhat, az a minőségre való törekvésünk. Minden esetben megpróbáljuk – az ésszerűség határain belül – akár többször is visszaellenőrizni saját munkánkat, a beavatkozások minőségét, a beépített alkatrészek működését. Erre ugyancsak az időszakosan fellépő hibák esetén van nagyobb szükség.

Nem, a hibakódok értelmezése ill. az élő adatok kiolvasása csupán egy kis segítség a diagnosztikában. Sok esetben előfordul, hogy egyáltalán nincs eredménye a számítógépes hibaolvasásnak, és ugyancsak gyakori, hogy a letárolt hibakód annyira általános, hogy azt több tucat különböző alkatrész hibája okozhatja. Kérésre természetesen vállaljuk, hogy csak a hibatárolót olvassuk ki, de minden esetben leszögezzük, hogy a motorvezérlő rendszerek hibafelismerő képessége igencsak korlátozott.

Ilyen esetekben egy teljes, sok lépésből álló hibafeltárást kell végezni, általános diagnosztikai módszerekkel (pl. párhuzamos tesztek, üzemanyagrendszer vizsgálata, motor mechanikus állapotának felmérése), illetve célirányos hibakereséssel.

Általában nem. Sajnos kénytelenek vagyunk azt az időt is felszámítani az ügyfelek felé, amit oszcilloszkópok, laptopok, és nyomásmérő eszközök kíséretében az autóban utazva töltünk. A hiba fellépésének gyakoriságától függően esély van persze arra is, hogy a hibát rövid idő alatt megtaláljuk, de mindenképpen szükség van arra, hogy a hibajelenség nálunk legalább 15-20 alkalommal bekövetkezzen, vagy hosszútávon fennálljon. Hihetetlenül nehéz egy olyan jelenséget biztonsággal diagnosztizálni, ami például 50 kilométerenként, vagy naponta csak egyszer következik be néhány másodperc erejéig.

Sajnos igen, a vizsgálattal eltöltött időnek költségvonzata van. Éppen ezért az ilyen jellegű hibák bejelentésekor szóban is elmondjuk célszerű a vizsgálattal addig várni, amíg a hiba elfogadható gyakorisággal nem jelentkezik.Ha egy hiba több műszakon át nem jelentkezik, a vizsgálóeszközök lefoglaltsága, és a belefektetett idő jelentős kiadással jár. Ennek az anyagi kockázatát nem tudjuk átvállalni.

Nagyon gyakran szembesülünk azzal, hogy szervizek úgy próbálnak meg hibát diagnosztizálni, hogy az általuk a jelenséghez logikailag kapcsolható elemeket kicserélik. Ez azonban egyrészt drága, másrészt sok esetben nem járható útja a hibafeltárásnak. Főleg idősebb autóknál gyakran nem csak egy, hanem több hiba együttes hatása okozza a panaszokat, ilyenkor egyetlen alkatrész cseréje nyilvánvalóan nem hoz javulást. A megoldás tehát mindenképpen a célirányos hibafeltárás, az alkatrészek egyedi tesztelése, ill. a rendszer átfogó diagnosztikája.

Néha előfordulhat, hogy egy-egy feladatot nagyon gyorsan kell befejeznünk, mert pl. az ügyfelünk még aznap szeretne hazautazni. Az is előfordulhat, hogy közben egy kolléga adatgyűjtő eszközök társaságában utazik egy autóval, miközben a másik kolléga alkatrész-beszerző úton van. Ilyen esetekben előfordul, hogy pár órára nem lehet bennünket elérni.
Amint tehetjük, a telefont visszakapcsoljuk, így nyugodt körülmények között tudunk tanácsot adni, időpontot egyeztetni, stb.

A forgalmi engedélyre és a gépkocsi kulcsára mindenképpen szükség lesz. Ezúton is szeretnénk ügyfeleink figyelmét felhívni arra, hogy csak olyan gépkocsit áll módunkban elvállalni, ami megüti a közúti forgalomban minimálisan elvárható műszaki színvonalat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy teendőink miatt nem mindig tudunk azonnal a telefonhoz sietni, kérjük legyenek türelmesek a kicsöngés során. Amikor készen vagyunk az autó javításával telefonon rögtön értesíteni fogjuk a kedves ügyfeleinket. Felszeretnénk hívni ügyfeleink figyelmét amint elkészült az autója és értesítettük önt utána 24.órán keresztül díjmentesen tároljuk az autóját.Viszont 24-óra eltelte után naponta 2000Ft számlázunk ki önnek tárolási díjként.Erre sajnos azért van szükség mert sokszor az elkészült autók akadályoznak bennünket hogy a következő ügyfelek autóját fogadni tudjuk. Köszönettel a megértésüket.